Regulamin sklepu internetowego

 

OLIWKA24 s.c.

Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak;

  4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.oliwka24.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.);

  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.oliwka24.pl

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem www.oliwka24.pl , prowadzony jest przez OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak, ul. Wrocławska 81, 30-017 Kraków, NIP: 6772379617, REGON: 123040151

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.oliwka24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.7 Klienci posiadają możliwość rejestracji w ramach Sklepu Internetowego.

2.8 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.9 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz wyrażene zgód niezbędnych z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.10 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony internetowej www.oliwka24.pl usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.11 Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, klient oświadcza że:

a) informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą,;

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak z siedzibą w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 81 w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień  oraz – w przypadku złożenia stosownego dodatkowego oświadczenia – na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej i ofert marketingowych oraz marketing bezpośredni za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych od sklepu internetowego OLIWKA24 s.c Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak.

2.12 Dane osobowe podane w procesie rejestracji  są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Wspólnicy Sklepu internetowego OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak z siedzibą w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 81 są administratorem ww. danych osobowych.

2.13 Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Udostępniający ma wszystkie prawa dotyczące danych osobowych gwarantowane przez obowiązujące przepisy prawa. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Polityka Prywatności.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.oliwka24.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

3.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie  podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

3.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” .

3.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia ze sklepem internetowym OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

3.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Ceny i metody płatności

4.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

4.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego Alior Bank

60 2490 0005 0000 4530 2265 1218

b) płatnością w systemie dotpay i przelewy24

c) gotówką przy odbiorze towaru od kuriera ( za pobraniem)

4.3 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

4.4 Płatność za zamówione Towary musi nastąpić w przypadku zapłaty przelewem tradycyjnym do 14 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia, natomiast czas uiszczenia kwoty zamówienia dla systemu płatniczego Dotpay jest regulowana poprzez regulamin administratora systemu.

V. Dostawa

5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób podstawowy przesyłką kurierską, a jej koszty wynoszą 13 PLN. Koszty dostawy są zależne od wartości zamówienia oraz formy płatności i zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Szczegółowy opis kosztów wysyłki znajduje się w zakładce Koszty dostawy”.

5.3 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar o prawidłowej jakości i zgodny z opisem zawartym w Sklepie.

5.4 Towary będą wysyłane za pośrednictwem wybranego przez kupującego środka dostawy na adres wskazany przy składaniu zamówienia.

5.5 Termin realizacji dostawy wynosi przeciętnie 1-2 dni robocze licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W niektórych przypadkach termin dostawy może zostać wydłużony, o czym Kupujący zostanie powiadomiony, ale nie dłużej niż do 30 dni od dnia zamówienia.

5.6 Odbiór osobisty jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.30 po uprzednim kontakcie e-mail lub telefonicznym.

5.7 Za termin wykonania świadczenia uważa się termin przekazania Towarów Klientowi na wskazany przez niego adres. Z momentem wykonania świadczenia na Klienta przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością zakupionego towaru.

5.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.oliwka24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając jednoznaczne oświadczenie za pomocą elektronicznego „Formularza odstąpienia od umowy„, na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na adres: ul. Wrocławska 81, 30-017 Kraków.

6.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru i wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł Klient w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

6.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: OLIWKA24 s.c., ul. Wrocławska 81, 30-017 Kraków.

6.4 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosi konsument żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.5 Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), sprzedawca ma prawo odmowy do odstąpienia od umowy z Klientem, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.6 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.7 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów.

7.1 Sklep internetowy OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@oliwka24.pl. Sklep internetowy OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.

7.3 Składając reklamację kupujący zobowiązany jest udowodnić nabycie towaru oraz w razie żądania jego wymiany na nowy lub naprawy dostarczyć towar do sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar na swój koszt.

7.4 Reklamacje można składać w terminie 2 lat od nabycia towaru.

7.5 Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze oraz o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona lub czy nie nosi śladów otwierania. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli odebrane produkty okażą się uszkodzone, prosimy o spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego.

7.6 W razie nie rozwiązania sporu w następstwie złożonej przez Klienta będącego konsumentem reklamacji Sklep przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej formie pliku PDF oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

8.1 Sklep internetowy OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep internetowy OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Wrocławska 81, 30-017 Kraków lub mailowo pod adres sklep@oliwka24.pl .

8.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5 Sklep internetowy OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.

8.6 W razie nie rozwiązania sporu w następstwie złożonej przez Klienta będącego konsumentem reklamacji Sklep przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

IX. Postanowienia końcowe.

9.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę spółki OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak

9.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.